Medezeggenschapsraad

De MedezeggenschapsRaad (MR)
De MR is gesprekspartner voor beleidsbeslissingen van de directie die betrekking hebben op de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR (of een deel van de MR, bijvoorbeeld de personeelsgeleding) instemmingsrecht (zoals over het schoolplan, de schooltijden, arbeidsomstandigheden en de ouderbijdrage), over andere adviesrecht (zoals de meerjarenbegroting, deelname aan een onderwijskundig project (bijvoorbeeld IPC) en het vakantierooster.

 

Instemmingsrecht houdt ruwweg in dat de directie pas een besluit over het betreffende onderwerp mag nemen als de MR (of de desbetreffende geleding) het met dat besluit eens is. Het adviesrecht is wat minder vergaand: de directie kan – mits goed gemotiveerd – van een negatief advies afwijken. Verder mag de MR elk onderwerp dat de school aangaat bij de directie ter sprake brengen en kan daarover ook voorstellen doen (initiatiefrecht).

 

De MR vergadert circa zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de nieuwsbrief van de school. Indien je een vergadering wilt bijwonen, ben je van harte welkom. Ook kun je de MR vragen een bepaald onderwerp te bespreken in de MR. In verband met de in te richten vergaderruimte vernemen wij het graag indien je aanwezig wilt zijn.

Twee leden van de MR hebben zitting in het bovenschools medezeggenschapsorgaan: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen beleidszaken ter sprake die betrekking hebben op alle – of een meerderheid van – scholen van Panta Rhei. De bestuurder is de gesprekspartner voor de GMR.

 

Samenstelling
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ons team en ouders. Zo zijn de verschillende geledingen betrokken bij de besluitvorming binnen onze school.

 

Oudergeleding

Jacco van Nieuwkoop (lid)

Paul Dwarshuis (lid)

 

Personeelsgeleding

Debbie van Zelm (voorzitter)

Rémon van Miltenburg (secretaris)

 

Contact
Wij vernemen heel graag suggesties en ideeën voor verbetering van onze school. Je kunt de MR leden aanspreken op school en mailen kan ook via mr apestaart basisschoolhetdok punt nl

 

Jaarverslag

Jaarverslag MR 2016-2017

Nieuws

Kinderboekenweek

Van 3 t/m 14 oktober is het Kinderboekenweek 2018 met als thema vriendschap: Kom erbij!

 

Kinderboekenweek

9 oktoberLees verder
Website vernieuwd

Op de valreep voor de herfstvakantie is de nieuwe site van Het DOK gepubliceerd. 

Het portaal voor ouders wordt in oktober geactiveerd. Je ontvangt als ouder een bericht hierover in je mailbox.

Fijne week

 

13 oktoberLees verder

Kalender

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren
Loading...