Ondersteuning

Kinderen leren elke dag en overal, mits ze zich fijn/veilig genoeg voelen. Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te bieden op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms merken wij als school of als ouder dat de ontwikkeling van uw kind stagneert. Dan gaan wij kijken, in overleg met ouders, hoe we het kind kunnen ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen.  

Op Het DOK hebben we een uitgebreide ondersteuningsstructuur. 

Ondersteuning van het jonge kind.
Als een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt worden zij uitgenodigd op school. Voorafgaand is er een vragenlijst ingevuld en is er contact geweest met de peuterspeelzaal en/of het kinderdagverblijf.

Tijdens de eerste 3 maanden dat een kind op school zit staat het wennen aan het naar school gaan centraal. Kleuters worden in hun ontwikkeling gevolgd door het observatiesysteem Bosos. Twee keer per schooljaar wordt er een observatielijst ingevuld door de leerkracht. Aan de hand van deze observaties wordt er gekeken of een kind extra zorg of uitdaging nodig heeft op bepaalde gebieden. 

Ondersteuning binnen de school.
Op Het DOK worden de leerlingen meerdere keren besproken in de zogeheten groepsbesprekingen met de intern begeleiders. Tijdens deze groepsbesprekingen wordt er naar de ontwikkeling van het kind gekeken door observaties en toetsresultaten.

De internbegeleiders adviseren en ondersteunen de leerkrachten als er zich problemen voordoen op leergebied, werkhouding of gedrag. Ook houden zij zich bezig met de ondersteuning rondom leerlingen zoals remedial teaching, logopedie en onderzoeken. Zij onderhouden contact met ouders en instanties en specialisten die ondersteuning kunnen bieden aan onze leerlingen. Ook kan er een beroep worden gedaan op het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleiders en de directie. 

Ondersteuning buiten de school.
Basisschool Het DOK heeft naast de expertise binnen de school ook experts buiten de school.
- Samenwerkingsverband PPO regio Leiden.
- Het expertteam

- Schoolarts/jeugdgezondheidszorg
- Meldcode kindermishandeling
- Buitenschoolse opvang.

* uitgebreide informatie over de experts buiten de school is te vinden in de schoolgids.