Leerplicht en verlof

In sommige gevallen kan het nodig zijn om buiten de reguliere vrije dagen extra verlof aan te vragen voor uw kind(-eren). Let hierbij op het volgende:

- een kind is leerplichtig met ingang van de eerste schooldag van de maand die volgt op die waarin het kind vijf jaar is geworden. Voor kinderen die nog geen vijf jaar zijn, vragen wij u toch vriendelijk een schriftelijk verzoek in voor verlof in te dienen. 
- kinderen van 5 jaar en ouder kunnen alleen na overleg met de directeur van de school vrij krijgen. Bij een verlofaanvraag van tien dagen of meer moet toestemming gevraagd worden bij de leerplichtambtenaar.
- verlof zoals beschreven in de leerplichtwet is mogelijk voor: huwelijk, overlijden en andere bijzondere gebeurtenissen ter beoordeling van de directie.

Bij een aanvraag tot buitengewoon verlof volgen wij de richtlijnen van de leerplichtwet. In sommige gevallen vindt er overleg plaats met de leerplichtconsulent. Indien u verlof wilt aanvragen, kunt u het formulier hier downloaden of ophalen bij de administratie.

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties.pdf