Visie 

1.1 “Samen ontwikkelen tot wie je bent”.  

Met onze slogan willen we duidelijk maken waar we voor staan. We geloven dat iedereen vanaf zijn geboorte al een uniek persoon is, met eigen talenten. Ons doel is om deze talenten te ontdekken en te helpen ontwikkelen. We denken dat het belangrijk is om te leren en te begrijpen wie je bent en waar je voor staat, en dit doen we door samen op ontdekkingsreis te gaan. We bieden een veilige omgeving waarin je kunt leren en groeien. Het is oké om fouten te maken, want daar leer je van. Vanuit vertrouwen moedigen we eigenaarschap aan en leren we je jouw verantwoordelijkheid te dragen. We geloven in een wereld waarin iedereen bijdraagt door zichzelf te zijn en anderen de ruimte te geven. We stimuleren een nieuwsgierige houding en moedigen aan om elkaars ideeën te onderzoeken en te begrijpen. We leren om vraagstukken vanuit verschillende perspectieven te benaderen, omdat we geloven dat samenwerking ons verder brengt en ons meer over onszelf, anderen en het leven leert. 

We geloven dat het leven rijker wordt als je het deelt. Door met anderen verbonden te zijn, hoef je niet alles alleen te doen. Samenwerking leidt tot waardevolle bijdragen aan de samenleving. We geloven in het gezamenlijk zorgen voor onze wereld, zodat we deze kunnen doorgeven aan toekomstige generaties. We geloven in de kracht van samen, het werken vanuit verbinding of dat nu met anderen of met jezelf is. Dit draagt bij aan zelfbewustzijn en persoonlijke groei. Het helpt je te begrijpen wie je bent, waar je voor staat en hoe je een unieke bijdrage kunt leveren aan onze wereld. 

Bij ons is er geen leeftijdsgrens om te blijven groeien. Ontwikkeling is voor iedereen, jong en oud. Het kent geen grenzen en is een persoonlijke reis om te ontdekken wie je bent en waar je voor gaat staan. We geloven in de kracht van samenwerking, vooral als het helpt om jezelf beter te begrijpen en je doelen te realiseren. 

1.2 Waaraan willen wij bijdragen met ons onderwijs? 

Met ons onderwijs streven we naar verschillende doelen: 

Basisvaardigheden en meer: We willen kinderen niet alleen basiskennis bijbrengen, zoals taal, lezen en rekenen, maar ook vaardigheden ontwikkelen die hen helpen in hun dagelijks leven. Dit omvat zelfbewustzijn, zelfmanagement, sociaal bewustzijn, relatievaardigheden en verantwoordelijke besluitvorming. 

Levensvaardigheden: We willen kinderen begeleiden om bekwaam te worden in wat we 'levensvaardigheden' noemen. Hiermee bedoelen we vaardigheden zoals het aangaan van vriendschappen, het onderhouden van relaties, omgaan met diversiteit en respectvolle communicatie, inclusief het aangeven van persoonlijke grenzen. 

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling: Ons doel is om de unieke persoonlijkheid van elk kind te respecteren en hen de ruimte te geven om zich verder te ontwikkelen. 

Bewustzijn van maatschappelijke impact: We willen met ons onderwijsaanbod bewustwording creëren dat de wereld die we met elkaar delen, door ons samen wordt gecreëerd. We willen kinderen bewust maken van het feit dat zij mede-eigenaren zijn van hun leerproces en dat ze, door samen te werken met anderen en begeleiding te krijgen van leerkrachten, de ruimte hebben om zichzelf te ontplooien. We willen hen leren om ook vragen aan de maatschappij te stellen.  

Verantwoordelijkheid en samenwerking: Ons unitonderwijs bevordert het nemen van eigen verantwoordelijkheid en het leren werken binnen een gedeelde verantwoordelijkheid. We stimuleren het uitwisselen van ideeën en perspectieven en willen kinderen leren dat ze een stem hebben die telt. 

Vertrouwen en groei: We willen kinderen vertrouwen geven in hun ontwikkeling en laten zien dat leren plezierig kan zijn, maar soms ook uitdagend. We moedigen hen aan om te vertrouwen op hun eigen capaciteiten, talenten en kwaliteiten, terwijl ze ook weten dat het oké is om steun en hulp te vragen als dat nodig is. Waarbij wij om hulp vragen, zien als één van de meest krachtige manieren van leren. Naast leerplezier, mag er ook leerpijn zijn.  

Ontdekken van talenten: Door diversiteit in ons onderwijsaanbod willen we kinderen de kans geven om hun eigen talenten en kwaliteiten te ontdekken. Zo kunnen ze nieuwe doelen stellen en zichzelf inzetten in hun gemeenschap en de wereld als geheel. 

Zelfvertrouwen en verbinding: Met ons onderwijs streven we ernaar kinderen het vertrouwen te geven dat ze waardevol zijn en dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. We willen dat ze met vertrouwen hun weg naar volwassenheid kiezen, in verbinding met zichzelf en anderen. 

Kortom, ons onderwijs heeft tot doel kinderen voor te bereiden op het leven door hen niet alleen kennis, maar ook de vaardigheden en het vertrouwen te bieden die ze nodig hebben om zichzelf te zijn en bij te dragen aan een gemeenschappelijke wereld. 

1.3 Ons handelen vanuit de kernwaarden: 

Ons handelen is gebaseerd op vier kernwaarden: verbinding, ontwikkeling, talent en creativiteit. Hieronder leggen we uit waarom deze waarden voor ons zo belangrijk zijn en welke ambities wij hierin centraal stellen: 

Verbinding: Voor ons betekent verbinding bewust toenadering zoeken tot anderen om relaties te verdiepen. Het is essentieel voor samenwerking en vereist soms kwetsbaarheid. Het durven tonen van kwetsbaarheid vormt de brug tot verbinding. Verbondenheid houdt ook in dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze emoties en behoeften. We leren kinderen eigenaar te zijn van hun eigen emoties en behoeften. En dat deze laatste soms wel en soms niet vervuld wordt. We willen kinderen leren hoe ze verbinding kunnen maken met zichzelf en anderen, omdat dit essentieel is voor hun persoonlijke ontwikkeling.  

Ontwikkeling: Ontwikkeling verwijst naar de geleidelijke verandering in een bepaalde richting. We willen kinderen begeleiden op hun reis naar volwassenheid. Dit omvat het overbrengen van kennis en het begeleiden van hen in onbekende gebieden. We geloven in de drie doeldomeinen van onderwijs: socialisatie (waaronder subjectivicatie), kwalificatie en allocatie. We willen kinderen helpen in al deze domeinen te groeien. 

Creativiteit: Creativiteit is het vermogen om nieuwe ideeën te bedenken en vernieuwende oplossingen te vinden. Onze snel veranderende samenleving vraagt om creatieve oplossingen voor complexe problemen. We willen kinderen leren buiten de gebaande paden te denken, hun perspectieven te delen en open te staan voor verschillende denkwijzen. We moedigen hen aan om creatief te zijn en samen te werken. 

Talent: Iedereen heeft unieke talenten. Talent is wat je van nature goed doet en waar je plezier aan beleeft. We willen kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We geloven dat focussen op talenten meer resultaat en plezier oplevert dan het concentreren op zwakke punten. We willen kinderen in staat stellen hun talenten in te zetten en te groeien vanuit hun kracht.  

Kortom, onze kernwaarden vormen de basis van ons handelen en ons onderwijs. We willen een veilige en stimuleren omgeving bieden waarin kinderen verbinding maken, zich kunnen ontwikkelen, hun creativiteit kunnen uiten en hun talenten kunnen benutten. Deze waarden vormen ook de kern van onze samenwerking met ouders en andere partners, omdat we geloven dat iedereen een waardevolle bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van kinderen. Samen willen we kinderen helpen te groeien en zichzelf te ontdekken op hun pad naar volwassenheid.  

1.4 Welke samenwerking wij behoeven en onze belofte. 

Met onze visie op “Samen ontwikkelen tot wie je bent” willen wij inspireren en het belang benadrukken van samenwerking en betrokkenheid vanuit verschillende perspectieven om de ontwikkeling van kinderen te ondersteunen. Hieronder volgen de kernpunten van onze samenwerkingsaanpak die wij behoeven: 

Vertrouwen in kinderen: wij hebben vertrouwen in het vermogen van kinderen, zelfs op jonge leeftijd, om belangrijke vaardigheden en levenslessen te leren. Deze nieuwsgierigheid en leergierigheid van kinderen worden gezien als een sterke basis voor hun ontwikkeling. 

Intrinsieke motivatie en fouten maken: wij benadrukken het belang van intrinsieke motivatie en het feit dat leren soms gepaard gaat met vallen en opstaan. Dit moedigt kinderen aan om hun eigen pad te verkennen en te leren van hun fouten. Waarbij het kind, in zijn brede ontwikkeling, wordt uitgedaagd om op zijn eigen niveau een volgende stap te nemen. 

De rol van de leerkrachten: het onderwijsteam speelt een cruciale rol in het begeleiden en onderwijzen van kinderen. De relatie tussen leerkrachten en kinderen wordt als essentieel beschouwd, waarbij kinderen serieus worden genomen en wij ervoor zorgdragen dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt.  

Samenwerking met ouders/verzorgers: wij zien ouders/verzorgers als ervaringsdeskundigen van hun kinderen en willen samenwerken in de opvoeding en begeleiding van de kinderen. Dit partnerschap is gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor elkaars perspectieven. 

Samenwerking met externe partners: Naast ouders/verzorgers hechten wij waarde aan de samenwerking met andere externe partners, zoals kinderopvangorganisaties, jeugd- en gezondheidsteams, logopedisten, enz. Dit onderstreept het idee dat de omgeving bijdraagt aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen. 

Belofte aan kinderen: wij hebben een sterke toewijding om kinderen te ondersteunen in hun groei en ontwikkeling. Dit omvat het erkennen van hun uniciteit, het benutten van hun talenten en kwaliteiten, en het stimuleren van hun creativiteit. 

Belofte aan elkaar en anderen: wij willen niet alleen een belofte aan kinderen nakomen, maar ook aan elkaar als team en aan alle anderen waarmee wij samenwerken. Dit onderstreept het idee dat "samen ontwikkelen tot wie je bent” geen grenzen kent en van toepassing is op alle betrokkenen.