De MedezeggenschapsRaad (MR)
De MR is gesprekspartner voor beleidsbeslissingen van de directie die betrekking hebben op de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en over andere onderwerpen adviesrecht.

Instemmingsrecht houdt ruwweg in dat de directie pas een besluit over het betreffende onderwerp mag nemen als de MR (of de desbetreffende geleding) het met dat besluit eens is. Het adviesrecht is wat minder vergaand: de directie kan – mits goed gemotiveerd – van een negatief advies afwijken. Verder mag de MR elk onderwerp dat de school aangaat bij de directie ter sprake brengen en kan daarover ook voorstellen doen (initiatiefrecht).

De MR vergadert circa zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom. Ook kunt u de MR vragen een bepaald onderwerp te bespreken in de MR-vergadering. 

Twee leden van de MR (Debbie Hachmang en Jacco Nieuwkoop) hebben zitting in het bovenschools medezeggenschapsorgaan: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR komen beleidszaken ter sprake die betrekking hebben op alle – of een meerderheid van – scholen van Panta Rhei. De bestuurder is de gesprekspartner voor de GMR.

Samenstelling
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ons team en ouders van onze school. Zo zijn de verschillende geledingen betrokken bij de besluitvorming binnen onze school.

Oudergeleding
Paul Dwarshuis (lid sinds mei 2017)
Jacco van Nieuwkoop (voorzitter, MR-lid sinds mei 2017)

Personeelsgeleding
Debbie Hachmang (lid sinds mei 2018)
Samara Warmerdam (lid sinds sept. 2019)

Contact
Wij vernemen heel graag suggesties en ideeën voor verbetering van onze school. Je kunt de MR-leden aanspreken op school of mailen naar mr@hetdok.org

Halfjaarberichten
Halfjaarbericht medezeggenschapsraad Het DOK - juli 2019.pdf
Halfjaarbericht medezeggenschapsraad Het DOK - januari 2019.pdf
Halfjaarbericht juli 2018.pdf