De Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is gesprekspartner voor beleidsbeslissingen van de directie die betrekking hebben op de school. Over sommige onderwerpen heeft de MR instemmingsrecht en over andere onderwerpen adviesrecht.

Instemmingsrecht houdt ruwweg in dat de directie pas een besluit over het betreffende onderwerp mag nemen als de MR (of de desbetreffende geleding) het met dat besluit eens is. Het adviesrecht is wat minder vergaand: de directie kan – mits goed gemotiveerd – van een negatief advies afwijken. Verder mag de MR elk onderwerp dat de school aangaat bij de directie ter sprake brengen en kan daarover ook voorstellen doen (initiatiefrecht).

De MR vergadert circa zeven keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar. Indien u een vergadering wilt bijwonen, bent u van harte welkom. Ook kunt u de MR vragen een bepaald onderwerp te bespreken in de MR-vergadering. 
Namens de school heeft één lid zitting in het bovenschools medezeggenschapsorgaan van Panta Rhei: de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Vanaf het schooljaar 2020-2021 is Magdalena Rijsdijk-Aleksijovska namens het DOK lid van de GMR van Panta Rhei. In de GMR komen beleidszaken ter sprake die betrekking hebben op alle scholen van Panta Rhei. De bestuurder is de gesprekspartner voor de GMR.

Samenstelling
De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ons team en ouders van onze school. Zo zijn de verschillende geledingen betrokken bij de besluitvorming binnen onze school.

Oudergeleding
Ivo Blommaart (vanaf 2020)
Magdalena Rijsdijk-Aleksijovska (vanaf 2020)
Léonie Bos (vanaf zomer 2022)
Vera Oonk (vanaf zomer 2022)

Personeelsgeleding
Sophie de Jong 
Peter Witteman
Jeroen Vieveen

Contact
Wij vernemen heel graag suggesties en ideeën voor verbetering van onze school. Je kunt de MR-leden aanspreken op school of mailen naar mr@hetdok.org

Halfjaarberichten
3a. Reglement Medezeggenschapsraad Het DOK - 28 mei 2020.pdf
Halfjaarbericht medezeggenschapsraad Het DOK - juli 2019.pdf
Halfjaarbericht medezeggenschapsraad Het DOK - januari 2019.pdf
Halfjaarbericht juli 2018.pdf